fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Tag: Överväxel i Volvo Amazon

Overdrive i Volvo Amazon

by on Apr.15, 2005, under Volvo Amazon


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

När de nya växellådorna M30, M31, M40 och M41 introduceras i Volvo Amazon med 1961 års modell har karossen försetts med större kardantunnel för att ge plats åt de nya lådorna. Samma år introduceras Laycock de Normanvilles överväxel av typ D tillsammans med M31 och M41. M31 är tillval endast på 121 och M41 är tillval endast på 122S. 1961 är enda modellår med överväxel i kombination med B16-motorn och M31 försvinner efter endast detta enda modellår. När top of the line-modellen 123GT introducerades med årsmodell 1967 gick överväxel inte längre att få som tillval på 122S. Overdrive återfinns enbart på 123GT modellåren 1967 – 1970. Overdrive har aldrig funnits till Herrgårdsvagnen (P220) och fanns heller inte att tillgå på de bilar som såldes i USA.

Undantaget 123GT hade alla bilar med överväxel ett emblem på bagageluckans vänstra sida, i höjd med nummerplåten. Från och med årsmodell 1965 (P120 chassinummer 166400-, P130 chassinummer 84600-) monteras ett nytt overdrive-emblem


Tidiga overdrive-emblemet, 1961 – 1964

Sena overdrive-emblemet, 1965 – 1966

Med årsmodell 1969 introducerades B20 motorn även på Volvo Amazon och överväxel återfanns som standard endast på de fåtal 123GT som producerades 1969 och 1970. Laycock de Normanvilles överväxel var nu av typ J.

Skillnaderna mellan typ D och typ J är i grova drag att typ D har en högre varvtalsreducering (0,756:1 eller c:a 24%), men att den samtidigt är lite klenare och mer benägen att gå sönder. Typ J är mer robust och tåligare, men har en lite lägre varvtalsreducering (0,797:1 eller c:a 20%). Typ J har dessutom ett förbättrat hydraulsystem vilket ger smidigare in- och urkoppling och är mindre känsligt för föroreningar då det förutom förfilter även finns ett finfilter i tryckledningen. Typ D återfinns i kombination med B16 och B18 (årsmodell 1961 – 1968), typ J endast tillsammans med B20 (årsmodell 1969 – 1970). Typ J följde med långt in på 1980-talet och återfinns i bl.a. Volvos 700-serie. Man kan utifrån särskilja en typ D från en typ J genom att solenoiden sitter på lådans vänstra sida på typ J och på dess högra sida på typ D.


M41 med Laycock de Normanville överväxel typ D


M41 med Laycock de Normanville överväxel typ J

I de installationsanvisningar som följer är skillnaden endast att solenoiden kopplas över ett relä i motorrummet på typ D, och direkt mot +12VDC på typ J.

Gör så här

Börja med att koppla loss batteriet och gå sedan över den nya växellådan. Se till att den är tömd på olja och att strömbrytaren på växellådans lock är på plats och kopplad mot solenoiden. Strömbrytaren hindrar att överväxeln kopplas in på andra växlar än fyran (på M41, tvåan och trean på M31). Skulle överväxeln kopplas in samtidigt med backväxeln går hela overdrive-enheten sönder, något denna strömbrytare alltså är till för att förhindra. Fäst den nya hastighetsmätarvajern i den nya lådan. Kontrollera att medbringaren på den nya lådan passar med den kortare kardanaxeln.

Höj bilens front alternativt parkera den över en smörjgrop. Skruva av växelspaken inne i bilen, inklusive gummimuffen. Avlägsna sladden till backljusen, hastighetsmätarvajern och koppla loss den främre kardanaxeln från växellådan. Detta görs underifrån bilen.

Nästa steg är att få ur den gamla växellådan ur bilen. Använd en domkraft att hålla emot växellådan och lossa sedan växellådsbalken, vilken är fastsatt i golvets undersida med fyra bultar. Sänk sedan ned växellådan något så att den kan lossas från sprängkåpan. Detta kräver att man har gasvajer, kylslangar, bränsleslang, kopplingsvajer, m.m. under noga uppsikt. Lossa bultarna mellan sprängkåpa och växellåda (det finns inget lätt sätt att komma åt bultarna på sprängkåpans ovansida). Lirka försiktigt ut växellådan ur sprängkåpan, så att den ingående axeln friläggs, och vidare ut ur bilen. Lossa den främre delen av kardanaxeln och avlägsna den.

Nu är det dags att montera den nya växellådan i bilen, vilket blir lite av ett omvänt föregående steg. Börja med att fästa den kortare främre kardanaxeln i den bakre. Använd sedan en domkraft att lyfta upp och positionera växellådan i kardantunneln. Detta kan vara lurigt att lyckas med. Tappa inte lådan! Fäst lådan med växellådskudden avsedd för M41, vilken är kraftigare än motsvarande för M40. Anslut sladden till backljusen och drag hastighetsmätarvajern upp via motorrummet in till instrumentpanelen. Anslut hastighetsmätarvajern till hastighetsmätaren. Dra sladden från strömställaren. Denna ska gå från växellådan till motorrummet vid en typ D installation och via motorrummet till instrumentpanelen inne i bilen vid en typ J installation. Väl positionerad fästs växellådan i sprängkåpan och kardanaxeln i växellådans medbringare.

Ta upp ett hål i instrumentpanelen för överväxelns kontrollampa. Hålet skall sitta c:a 1cm ovanför och precis mitt emellan cigarettändaren och fläktreglaget. Stick in lamphuset i hålet och fäst det på insidan av instrumentpanelen med medföljande mutter. Anslut kablarna till lampan i enlighet med rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan.

Fäst strömställaren i ratthuset. För detta behöver inte ratten avlägsnas. Känn med fingret utefter ratthusets högra insida. På motsvarande sida som blinkersspaken sitter, fast aningen högre upp och aningen längre in mot instrumentpanelen finns en klack (en förhöjning i plasten). Ta upp ett hål mitt i den klacken med hjälp av en borrmaskin. Borra försiktigt och på lågt varvtal. Hålet ska givetvis vara precis så stort att strömställarens arm kan löpa fritt i det. Anslut kablarna till strömställaren enligt rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan och stick in armen i hålet inifrån ratthuset. Finns knäskydd monterat i bilen måste detta först avlägsnas. Fäst strömställaren med de medföljande skruvarna. Fäst knoppen på strömställarens arm och vrid den i rätt läge (jämför med blinkersspaken). Det finns två varianter (se bild nedan) av strömställaren varav den ena (den undre i bilden) verkar vara en eftermarknadsvariant med en slappare i- och urkoppling, medan den andra (den övre i bilden) är samma som återfinns som original med en mer distinkt i- och urkoppling. På den senare är även pinnen (själva spaken) lätt vinklad mot föraren till vilket inte är fallet på den förstnämnda.

Olika varianter av strömställare

För typ D installation fästes reläet till överväxeln i motorrummet lämpligen framför befintliga relän för helljus och backljus (det finns plats!) eller på torpeden rakt under gångjärnet till motorhuven (vilket är originalplacering). Anslut kabeln från strömställaren till reläets anslutning 85. Anslut kabeln från strömbrytaren på växellådans lock och kabeln från kontrollampan till anslutning 87. Till anslutning 30/51 dras slutligen en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan. Återstår en anslutning på kontrollampan och en anslutning på strömställaren, vilka båda jordas.

Placering under gångjärnet till motorhuven

För typ J installation ansluts en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan till strömställaren vid ratten. Till strömställarens andra anslutning ansluts både sladden från strömbrytaren på växellådans lock och sladden till kontrollampan. Kontrollampans andra anslutning jordas.

Sätt dit overdrive-emblemet på bagageluckan. Korrekt placering är på luckans vänstra sida i höjd med mitten av nummerplåten och mitt emellan nummerplåt och luckans vänstra kant. Ett tips kan vara att limma emblemet så att hål i bagageluckan undviks (piggarna viks då in alternativt filas ned).

Fyll växellådan med motorolja och skruva tillbaka växelspaken inne i bilen. Efterfyll med motorolja efter den första provrundan. Koppla tillbaka batteriet.

Användande

Inkoppling av överväxeln sker med hjälp av ett hydraulsystem som manövreras på elektrisk väg genom den strömställare som nu installerats vid ratten, på rattkåpans högra sida. För att koppla in överväxeln ska bilen framföras i konstant hastighet, d.v.s. inte under acceleration, och på fjärde direktväxeln varpå strömställaren förs nedåt. När överväxeln åter ska kopplas ur förs strömställaren uppåt, åter till sitt ursprungsläge. Den röda kontrollampan kommer att lysa på instrumentpanelen när strömställaren är i sitt nedre läge.


Inkoppling sker med strömställaren

Lampan lyser när strömställaren är nere

Överväxeln fungerar endast på ordinarie växellådans fjärde direktväxel.

Enligt Volvo ska några extra manövrar med gas- och kopplingspedalerna normalt inte behöva förekomma vid in- och urkoppling av överväxeln, men faktum är att växellådan håller längre om man behandlar överväxeln precis på samma sätt som en vanlig växel, d.v.s. släpp på gasen och tryck ned kopplingspedalen innan överväxeln kopplas i eller ur. Växlingen underlättas oavsett om man tar hänsyn till detta eller inte av ett tillfälligt avbrutet gaspådrag (lätta på gasen!). Vid växling från överväxel till fjärde direktväxeln ger en lätt tryckning på kopplingspedalen en mjukare övergång.

Rekommenderad hastighet på fjärde direktväxeln med överväxeln inkopplad är från 70 km/h och uppåt.

För skötsel och reparationsanvisningar se verkstadshandboken för respektive typ (D eller J).

Kommentarer

 • Kardanaxeln till den ursprungliga växellådan kan visserligen kapas och användas till den nya, men detta måste i så fall göras väldigt exakt och hela drivlinan måste sedan balanseras så att inga vibrationer uppstår (vilket skulle skada såväl växellåda, motor och bakaxel). Olika installationer kan kräva olika längd – mät din egen växellåda och kardanaxel innan någonting kapas.
 • Den ursprungliga hastighetsmätarvajern kan användas även till den nya växellådan, men den måste då få en annan, kortare dragning vilket kommer att resultera i att den blir väldigt spänd. Använd därför om möjligt rätt hastighetsmätarvajer, vilken är 30cm längre.
 • Det är fullt möjligt att koppla en typ J låda efter elschemat för typ D, och tvärtom.
 • Det är inte möjligt att montera en overdrive enhet på en M40 eller en M30 växellåda, bl.a. för att den utgående axeln ur växellådan är för kort.
 • Det är heller inte möjligt att montera någon av växellådorna M30, M31, M40 eller M41 på någon av årsmodellerna före 1961. De får inte plats. Detta för att kardantunneln inte är anpassad för dessa lådor.
 • Locken till växellådorna passar på varandra. Det som skiljer locken åt är hålet som är upptaget för strömbrytaren (662292) på M41-locket, vilket kan borras och gängas på M40 locket (det är t.o.m. uppmärkt). Även lock för kort växelspak från en Volvo 140 passar, men då krävs antingen att nytt hål tas upp i kardantunneln (och att det gamla svetsas igen) eller att en kardantunnel från en Volvo 140 monteras.
 • Betraktar man elschemat inser man att kontrollampan kommer att visa strömställarens läge – inte huruvida överväxeln är inkopplad eller ej. Kör man t.ex. med överväxel och växlar ned från fyran till trean kommer strömbrytaren på växellådans lock att koppla ur överväxeln (genom att kretsen till solenoiden bryts) och man kör därmed på treans växel, men kontrollampan kommer fortfarande lysa. För att få lampan att visa ”rätt” kopplas lampan in efter strömbrytaren på växellådslocket istället. Många föredrar detta och det är en rätt vanlig modifikation, men är alltså inte original.
 • Sparar man M40-lådan och den längre kardanaxeln samtidigt som man låter bli att fästa emblemet och borra upp hål för kontrollampa och strömställare, har man undvikit att göra permanenta ingrepp i bilen och kan åter montera den till originalutförande. Strömställaren kan vara vilken enkelpolig strömbrytare som helst och måste inte sitta i ratthuset. Kontrollampa underlättar, men är inget måste. En av de snyggaste lösningar av ”osynlig” overdrive installation jag har sett omfattade en brytare för överväxeln som satt monterad vid kopplingspedalen (liknande den för bromsljuskontakten) och som kopplade in överväxeln när kopplingspedalen var helt nedtryckt, samt ett motstånd kopplat mot varningslampan för bromskretsbortfall på instrumentpanelen (d.v.s. lampan lyste svagt när överväxeln var ikopplad).
 • 122S med överväxel av årsmodell 1961 har motor B16B i kombination med M41 anpassad för 6V. Motsvarande gäller 121 med överväxel av årsmodell 1961 som har motor B16A i kombination med M31. Volvo Amazon fick 12V först med årsmodell 1962, då även B18-motorn kom.
 • Av Volvo rekommenderad smörjolja i växellådorna har varierat med åren, från att från början ha rekommenderat ATF olja till att idag rekommendera motorolja. Notera att dagens smörjoljor är av väsentligt bättre kvalitet än vad som fanns att tillgå på 1960-talet, och idag rekommenderas samma kvalitet och samma typ i växellåda och motor – d.v.s. motorolja.
 • Overdrive påverkar bilens typbeteckning. Femte siffran i typbeteckningen stämmer alltså inte längre.
 • Rita in de förändringar som gjorts i en kopia på bilens elschema alternativt spara en kopia av någon av de två kommande sidorna tillsammans med instruktionsboken.

Erforderliga delar, typ D installation (B16, B18)

Antal


Detaljnummer


Benämning


Kommentar


1 254382 Växellåda M41 med överväxel typ D
1 677627 Främre kardanaxel
1 663605 Upphängningskudde
1 669102 Relä
2 955137 Skruv till relä
1 663047 Strömställare
1 658225 Knopp
2 663048 Mutter
1 663089 Kontrollampa
1 663089 Strömbrytare På växellådslock
1 11996 Kopparpackning
1 670505 Hastighetsmätarvajer
1 951188 Klammer till hastighetsmätarvajer
1 663558 Emblem Årsmodell 1961-1964
1 670556 Emblem Årsmodell 1965-1966
2l Motorolja T.ex. SAE 10W-40

Kopplingsschema, typ D installation (B16, B18)

Erforderliga delar, typ J installation (B20)

Antal


Detaljnummer


Benämning


Kommentar


1 254570 Växellåda M41 med överväxel typ J
1 677627 Främre kardanaxel
1 663605 Upphängningskudde
1 663047 Strömställare
1 658225 Knopp
2 663048 Mutter
1 663089 Kontrollampa
1 662292 Strömbrytare På växellådslock
1 11996 Kopparpackning
1 670556 Emblem
2l Motorolja T.ex. SAE 10W-40

Kopplingsschema, typ J installation (B20)

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Overdrive i Volvo Amazon :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives